Licenční podmínky

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

Tyto licenční podmínky (dále jen „Podmínky“) platí pro elektronické produkty, kurzy a obsah zdarma poskytovatelky Barbory Perglové, IČ: 03981347, se sídlem Žižkova 643, 35735 Chodov, zapsaná v Živnostenském rejstříku a podnikající se živnostenským listem vydaným úřadem městské části Praha 5 pod č.j. ZIV/U502/2015/IDV, e-mail: [email protected]

2. PODMÍNKY POUŽITÍ

K tomuto produktu vám byla udělena nepřenosná licence „pro osobní použití“. Nemůžete jej distribuovat ani sdílet s jinými osobami. S nákupem tohoto produktu jste nezískali žádná práva na další prodej, redistribuci ani práva na soukromé označení.
Jinými slovy, je to pouze pro vaši osobní potřebu a nesmíte jej ani jeho části šířit dál bez udělení mého písemného souhlasu.

MŮŽETE…

Používat šablony pouze pro svou firmu / značku.
Pomocí šablon vytvářet obsah a propagovat svou značku na svém webu nebo svých sociálních sítích, webinářích, kurzech, školeních, atd.
Upravovat obsah tak, aby šablony odpovídaly vašemu vlastnímu stylu.
Používat šablony pro více firem/blogů, pro které jste jediným vlastníkem.
Pomocí šablon vytvářet jedinečný obsah pro své vlastní klienty (nemůžete však šablony prodávat svým klientům jako šablony pro vyplňování prázdných míst)

NEMŮŽETE…

Šablony prodávat, půjčovat nebo rozdávat nebo je nechat používat třetí stranou jakýmkoli způsobem.
Sdílet materiály s třetími stranami.
Zahrnovat šablony do svých nabídek nebo nabízet jakýkoli jiný upravitelný produkt k prodeji nebo bezplatné distribuci.
Vytvářet odvozené produkty ze šablon, jako jsou vaše vlastní šablony nebo podobné produkty k prodeji nebo rozdávání zdarma.
Nárokovat si šablony, návrhy, kopie nebo jakýkoli prvek jako svůj vlastní.

3. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Tyto dokumenty mohou obsahovat obchodní strategie, marketingové metody a další obchodní rady, které bez ohledu na mé vlastní výsledky a zkušenosti pro vás nemusí přinést stejné výsledky (nebo jakékoli výsledky). Absolutně nezaručuji, výslovně ani implicitně, že dodržováním níže uvedených rad vyděláte nějaké peníze nebo zlepšíte aktuální zisky, protože existuje několik faktorů a proměnných, které vstupují do hry v souvislosti s daným podnikáním. Výsledky budou primárně záviset na povaze produktu nebo obchodního modelu, podmínkách trhu, zkušenostech jednotlivce a situacích a prvcích, které jsou mimo vaši kontrolu.

Jako každé obchodní úsilí přebíráte veškerá rizika související s investicemi a penězi na základě vlastního uvážení a na vlastní potenciální náklady.

Přečtením tohoto dokumentu přebíráte veškerá rizika spojená s používáním uvedených rad, přičemž plně chápete, že jste výhradně odpovědní za cokoli, co může nastat v důsledku uvedení těchto informací do činnosti jakýmkoli způsobem a bez ohledu na vaši interpretaci rady.

Dále souhlasíte s tím, že nemohu být žádným způsobem odpovědná za úspěch nebo neúspěch vašeho podnikání v důsledku uvedených informací. Je vaší odpovědností provádět vlastní hloubkovou kontrolu týkající se bezpečného a úspěšného provozu vaší firmy, pokud hodláte jakékoli naše informace jakýmkoli způsobem aplikovat na své obchodní operace.

Další ujednání zde neuvedená se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami a českým právním řádem.

V Praze dne 1.9. 2021