Ochrana osobních údajů

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Udělením tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů poskytujete souhlas k tomu, aby Barbora Perglová IČ: 03981347, se sídlem Žižkova 643, 357 35 Chodov, dále označována jako „Barbora Perglová“, „mými“, „mnou“, „správce“ apod., zpracovávala Vaše osobní údaje dle dále uvedených podmínek.

ROZSAH A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje budu zpracovávat v rozsahu, v jakém jste je poskytli. Jde především o jméno, příjmení, e‐mail, telefonní číslo, adresu bydliště nebo adresu provozovny, název organizace nebo firmy. Vaše osobní údaje budu využívat výhradně ke zpracování poptávky, objednávky služeb a ke komunikaci mezi Vámi a mnou. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů – Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 – (dále jako „GDPR“).

Osobní údaje nejsou shromažďovány pouhou interakcí s mými stránkami a jsou generovány technickými procesy, jako jsou kontaktní formuláře, komentáře.

KONTAKTNÍ FORMULÁŘE
Osobní údaje zaznamenané skrze kontaktní formulář slouží k přímé komunikaci se Vámi a nevyužívám tyto informace za účelem marketingu bez předchozího souhlasu.

KOMENTÁŘE
Jakmile zanecháte na mých stránkách komentář, sbírám data, která se pak u Vašeho komentáře zobrazí.

MailChimp
Který nám umožňuje s Vámi komunikovat prostřednictvím newsletterů a personalizované reklamy. Zásady ochrany osobních údajů.

DOBA, PO NÍŽ BUDOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁNY

Vaše osobní údaje uchovávám po maximální možnou dobu, nebo do žádosti o jejich vymazání.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Abych zajistila bezpečnost Vašich osobních údajů, používám celou řadu technických a organizačních opatření, včetně šifrovacích a autentifikačních nástrojů.

ODVOLÁNÍ SOUHLASU SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tento Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat, a to prostřednictvím zaslání emailu na adresu [email protected]. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které zpracovávám na základě jiného právního základu, například zpracování objednávky služeb.

OSOBY S PŘÍSTUPEM K VAŠÍM OSOBNÍM ÚDAJŮM

K Vašim osobním údajům budu mít přístup já, moji zaměstnanci a případně též třetí osoby – zpracovatelé, kteří poskytují vhodné záruky a jejichž zpracování splňuje všechny požadavky GDPR, a které budou dostatečně chránit Vaše práva a Vaše osobní údaje. Těmito osobami jsou zejména právní a marketingoví poradci, účetní a daňoví poradci. Tyto osoby však budou mít přístup k těmto údajům jen po dobu nezbytně nutnou a v nezbytně nutném rozsahu, pokud to bude nutné pro poskytnutí služby a splnění zákonných požadavků.

VAŠE PRÁVA SOUVISEJÍCÍ S OCHRANOU VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas, opravit či doplnit osobní údaje, požadovat omezení zpracování, vznést námitku či stížnost proti zpracování osobních údajů, požadovat přenesení údajů, přístupu ke svým osobním údajům, být informován o porušení zabezpečení osobních údajů, výmazu a další práva stanovená v GDPR.

PRÁVO VZNÉST NÁMITKU

Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, jestliže je zpracovávám pro účely přímého marketingu. Námitku je nutné podat přímo mně a to prostřednictvím e-mailu na adrese [email protected]. V případě, že vznesete námitku proti zpracování za účelem přímého marketingu, osobní údaje v tomto rozsahu dále nezpracovávám, pokud neprokážu závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Bližší informace o tomto právu obsahuje zejména čl. 21 GDPR.

PRÁVO PODAT STÍŽNOST U DOZOROVÉHO ÚŘADU

Kdykoliv můžete podat stížnost týkající se zpracování Vašich osobních údajů nebo neplnění mých povinností plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

Správce, tj. mě, Báru Perglovou, můžete kontaktovat na e-mailu: [email protected]. Jsem oprávněna požadovat prokázání Vaší totožnosti za účelem zamezení přístupu neoprávněným osobám k Vašim osobním údajům. Za účelem zvyšování kvality služeb a uchovávání záznamů o plnění právních povinností správce může být veškerá komunikace mezi Vámi a mnou monitorována.

V Praze dne 17.6. 2021